1400/12/11   مسافريني که 2 دوز واکسن مورد تاييد سازمان بهداشت جهاني
داراي نشان کيو آر را دريافت کرده اند نيازي به ارائه نتيجه منفي 
تست پي سي آر ندارند


  12/11/1400     الزام ثبت نام در سامانه mushrif پيش از سفر به عمان

9/08/1400   شرايط ورود به عمان

صفحات بخشنامهسایر اعلانات